Istota utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Właściwe podejście do tematu zwiększania efektywności produkcji oraz zysków z niej płynących nie może odbywać się bez właściwego podejścia do zagadnienia utrzymania ruchu. Powołanie takiego działu w firmie produkcyjnej jest niezbędne szczególnie w przypadku, gdy w parku maszynowym znajdują się zaawansowane technologicznie maszyny oraz urządzenia. Właściwie przeszkolony personel oraz wysokiej jakości narzędzia i przyrządy pomiarowe pozwalają na zachowanie ciągłości produkcji.

Należy jednak pamiętać, że zadania utrzymania ruchu nie są związane tylko i wyłącznie z usuwaniem drobnych usterek i poważnych awarii, ale także z prewencją i okresowym konserwowaniem maszyn. Mnogość rozwiązań automatycznych, robotów współpracujących oraz skomplikowanych procesów produkcyjnych wymaga kompleksowego i systematycznego podejścia do tego typu zagadnień. W przypadku zakładów produkcyjnych, niezbędne jest tworzenie planów przeglądów maszyn i opieranie się na różnego rodzaju rozwiązaniach informatycznych. Pomogą one w zgłaszaniu awarii i minimalizowaniu przestojów, które bezpośrednio wpływają na sumaryczne czasu przestojów nieplanowanych.

Do innych zastosowań i zalet systemów IT możemy zaliczyć delegowanie konkretnych pracowników do określonych zadań, raportowanie wykonanych prac i rozliczanie mechaników z ich codziennej pracy. Zagadnienia związane z utrzymaniem ruchu i konserwacji maszyn powinny być rozpatrywane także z punktu widzenia lean manufacturing, czyli stałego polepszania wydajności produkcji i usprawniania procesów. Częste awarie i przestoje wpływają nie tylko na zmniejszenie liczby wyprodukowanych sztuk wyrobów, ale także na szybsze zużywanie się części i całości maszyn oraz urządzeń.

Sprawne działanie obszaru utrzymania ruchu może odbyć się tylko i wyłącznie przy nieustannej współpracy z planistami produkcji oraz inżynierami procesu. Planowanie przeglądów maszyn powinno dziać się z odpowiednim wyprzedzeniem, z uwzględnieniem konkretnych zleceń produkcyjnych oraz ewentualnych zamówień. Właściwe podejście do tematu pozwoli uniknąć niepotrzebnych opóźnień w harmonogramach produkcyjnych oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnych awarii (spowodowanych na przykład zużyciem się części maszyn) w toku produkcji.

W takim przypadku, zatrzymanie procesu i rozpoczęcie naprawy może powodować znaczne straty finansowe z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa. Nie można zapominać także o zasobach ludzkich, które w każdym zakładzie są ograniczone. Właściwe planowanie napraw i przeglądów uwzględnia bowiem możliwości czasowe pracowników, narzędzi, materiałów i części zamiennych.